У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  Оснивачкој скупштини одржаној дана 11. avgusta  2014. , једногласно  је  усвојен 

 

С Т А Т У Т

Образовног  центра  „ЕСПЕРАНТО“  Београд

 

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

 

Образовни центар „ЕСПЕРАНТО“ Београд (у даљем тексту: Удружење) је добровољна, невладина и непрофитна организација, заснована на слободи удруживања више правних и физичких лица, основана  на неодређено време  ради остваривања и унапређивања  заједничких интереса   чланова удружења  у области едукације грађана и пропагирања и унапређења лингвистике и образовних делатности.

Удружење  је организација, заснована на слободи удруживања чланова,  те је основна делатност Удружења: 94.99 – Делатност остaлих организација на бази учлањења.

Удружење се оснива на неодређено време.

 

Циљеви удружења

 

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 • едукација грађана, свих узраста, у унапређивању опште комуникације и комуникације у међународном/мултикултурном окружењу;
 • подизање, подизање мултикултуралне свести и ширење плурилингвизма;
 • популаризација модерних метода учења страних језика;
 • промовисање и неговање европских вредности и традиције народа Републике Србије;
 • промовисање толеранције и узајамног поштовања разлика међу људима и културама;
 • афирмисање и подстицање учешћа грађана у развоју локалне заједнице и друштва у целини;
 • константна иновативност кроз праћење светских токова и импулса;
 • подршка организацијама из области културе и јавног живота;
 • стварање свести јавности о удружењу и креирање препознатљивог имиџа и јаког бренда;

 

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење предузима одређене  активности, а нарочито:

 1. организује, самостално или у сарадњи са другим организацијама, курсеве, саветовања, семинаре, радионице, презентације и друге облике едукације у области страних језика, комуникације, културе и уметности;
 2. организује посету и учешће чланова удружења, њихових заступника и  запослених,  стручним семинарима, предавањима и презентацијама из области остваривања циљева удружења,  како у земљи тако и у иностранству.
 3. прикупља и проучава стручну литературу у области учења страних језика и култура;
 4. проучава и шири модерне методе и примењује савремене технологије у едукацији;
 5. организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце, омладине и одраслих у области страних језика и култура;
 6. омогућава и оспособљава све заинтересоване чланове у комуникацији на страним језицима, на жељеном нивоу, од општог до пословног;
 7. развија сарадњу са образовним институцијама, стручним удружењима, привредним друштвима, ресорним министарствима и другим организацијама у земљи и иностранству које имају сродне циљеве;
 8. активна промоција  удружење кроз:
  1. израду промотивног и информативног материјала (плакати, брошуре, беџеви, мајице, флајери исл.)
  2. дизајнирање, постављање и одржавање интернет странице
 9. организује и спроводи сопствене или групне пројекте у вези са остваривањем циљева удружења.

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

 

Пун  назив Удружења је:

Oбразовни центар  “ЕСПЕРАНТО” Београд

 

Пун назив Удружења на страном језику је: Educational center “ESPERANTO” Belgrade

 

Члан 5.

 

Седиште Удружења је: БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА,  ул. Милоја Закића бр. 2.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 

Члан  6.

 

Члан Удружења може бити свако физичко или  правно лице  које прихвата циљеве деловања  и Статут  Удружења и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетна лица могу бити чланови Удружења али уз испуњен услов постојања сагласности њихових законских заступника у складу са чл. 19. Закона о удружењима.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

 

Члан 7.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 

Права обавезе и одговорност чланства

 

Члан 8.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Члан   Удружења је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повере Органи управљања Удружења.

 

 

Упрaвљање Удружењем

 

Члан 9.

 

Органи  Удружења су Скупштина и Управни одбор, док функцију заступника  вршe Председник Управног одбора и  заменик Председника Управног одбора.

 

Члан 10.

 

Скупштина је највиши орган Удружења и њу  чине сви  чланови Удружења.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице, у функцији Председавајућег скупштине.

 

Скупштина je овлашћена да:

1) доноси план и програм рада Удружења;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) именује лица овлашћена за заступање Удружења;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештајe Управног одбора;

6) разматра и усваја  годишњи   финансијски  извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је на заседању  присутна најмање једна половина свих  чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

 

Члан 11.

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени Оснивачким актом и  Статутом.

Управни одбор има три   члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију,без ограничења броја мандата.

Управни одбор из реда својих чланова бира и опозива председника и заменика председника.

 

Члан 12.

 

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања   циљева Удружења;

2) организује редовно обављање активности и  регистроване делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) утврђује висину, начин  и рокове  уплатa  чланарине;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је седници  присутно најмање једна половина чланова и  одлуке доноси већином гласова присутних  чланова.

 

Члан 13.

 

     Заступници Удружења су председник Управног одбора и заменик председника  Управног одбора, који имају дужност да се придржавају овлашћења одређених Статутом и одлуком надлежног органа Удружења.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету са неограниченим овлашћењима за  заступање Удружења и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника Управног одбора,  у одсуству председника управног одбора,  заступа Удружење у правном промету са неограниченим овлашћењима за  заступање Удружења,  и има права и дужности финансијског налогодавца.

 

Остваривање јавности рада

 

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном  обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност  или на други примерени начин.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. Годишњи финансијски обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима Удружења на усвајање, и то  на редовној годишњој  седници скупштине Удружења.

 

 

 

Члан 15.

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити сродним домаћим или међународним удружењима и савезима,  о чему одлуку доноси Скупштина.

 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима Удружења

 

Члан 16.

 

Удружење прибавља средства од чланаринa, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или у натури), финансијских субвенција,оставина, закупнине  и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати новчана средстава и од котизације за семинаре, накнада за похадање  курсева, креативних радионица и других  облика образовања и учења  страних језика.

Висину, начин и рокове плаћања  чланарине утврђује Управни одбор.

 

 

Привредна делатност којом се стиче добит

 

Члан 17.

 

Удружење  може прибављати  средства обављајући и  привредну делатност, и то: 85.59 – Остало образовање.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа  Удружења у Регистар  Агенције за привредне регистре.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Члан 18.

 

     Удружење ће  приликом обављања својих активности и регистроване  привредне делатности предузети све неопходне мере за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити животне средине и другим одговарајућим  прописима који регулишу ову материју.

 

Престанак рада удружења

 

Члан 19.

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

 

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 

Члан 20.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења ће се пренети  на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева и на територији   локалне самоуправе на чијој територији се налази и седиште  Удружења, о чему ће одлуку донети Скупштина Удружења   у оквиру Одлуке о престанку рада Удружења.

Ако се у тренутку престанка Удружења не може поступити на начин одређен претходним ставом овог члана Статута, или ако Удружење престаје на основу одлуке о забрани рада, или након спроведеног поступка ликвидације, имовина Удружења постаје имовина  Републике Србије, с тим што право коришћења припада јединици локалне самоуправе на чијој територији је било седиште Удружења, а све сходно чл. 43. Закона о удружењима.

 

Изглед и садржина печата

 

Члан 21.

 

Удружење има печат округлог  облика,уобичајене величине, са исписаним текстом по ободу: Образовни центар *Београд* (с тим што се реч *Београд* налази у доњем, средишном делу ободног текста) ,   а у центру печата  је реч: „ЕСПЕРАНТО“

Печат се користи у правном промету као обележје и доказ веродостојности и легалности пословања Удружења.

Члан 22.

Удружење има и штамбиљ, који је  правоугаоног облика, уобичајене величине са текстом по горњој ивици у два реда: Образовни центар “ЕСПЕРАНТО”, у трећем  реду је ознака: Бр. са повлаком; у четвртом   реду је повлака за датум  са ознаком 20__ год. и у петом реду је ознака Београд.

 

Завршне одредбе

 

Члан 23.

 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 24.

 

Овај Статут ступа на снагу  даном његовог усвајања на Оснивачкој скупштини Удружења, а примењиваће се од дана уписау регистар Агенције за привредне регистре.

 

У Београду,  дана 11. августа  2014.године.

 Председавајућа Оснивачке скупштине

 Јасенка Јоцић

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment